Rice Noodle
39. Vegetable Mei Fun 菜米粉 8.00
40. Pork Mei Fun 叉烧米粉 9.25
41. Chicken Mei Fun 鸡米粉 9.25
42. Shrimp Mei Fun 虾米粉 10.00
43. Beef Mei Fun 牛米粉 10.00
44. House Special Mei Fun 本楼米粉 10.75
spicy 45. Singapore Mei Fun 新加坡米粉 10.75


*All Price Subject To Change Without Notice